RODO - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie jest Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, ul Rynek 6, 88-300 Mogilno, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz) i Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa);
  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie jest Monika Walkowska; e-mail: iod.kpp-mogilno@bg.policja.gov.pl
  3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie;
  7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  
  9. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2019
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Bartecki
do góry