Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

 

 1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

   1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
         1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
         2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
   2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
   3. komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie określają:

   1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
   2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

    * w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
    * w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2008
Data modyfikacji 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Ćwikliński
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry