DODO - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie jest Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, ul Rynek 6, 88-300 Mogilno, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz) i Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie jest Monika Walkowska; e-mail: iod.kpp-mogilno@bg.policja.gov.pl
  3. dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie przetwarzane są zgodnie art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
  4. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl);
  5. każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
do góry