Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - informacje ogólne

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - informacje ogólne

Z dniem 16 czerwca 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L175/1).

Polska, będąc jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej implementowała  do własnego porządku prawnego dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Pojęcie "ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego"

Ponowne wykorzystywanie informacji to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane  dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

 

Główne założenia nowej ustawy:

Ustawa doprecyzowuje  i unowocześnia zasady ponownego wykorzystania (re-use) informacji sektora publicznego, wyjmując jednocześnie te przepisy z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie poszerza zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Oznacza to że cyfrowe zasoby tych instytucji, jak zdigitalizowane dzieła dziedzictwa kulturowego mogą być wykorzystywane przez obywateli, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych. Wprowadza także pojęcie informacji sektora publicznego, które oznacza jakąkolwiek treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), która jest w posiadaniu podmiotu publicznego. Będą nią zatem informacje publiczne, ale także archiwalia, wizerunki muzealiów czy materiały biblioteczne. Takie rozwiązanie jest uzasadnione poszerzeniem dyrektywy re-use o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów.
Ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Założenie to stanowi podstawę nowej ustawy – informacje sektora publicznego, będące przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania. 

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 Kiedy obowiązuje tryb wnioskowy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego?

Tryb wnioskowy obowiązuje:

1) w przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium;

2) gdy informacja została udostępniona  w inny sposób niż określony w punkcie 1 i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym organu.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować na adres:
 

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
ul. Rynek 6
88-300 Mogilno
fax (52) 3159547
e-mail: 
bip-mogilno@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Data modyfikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry